Kasutustingimused

Informatsioon veebikeskkonnas aadressil aripluss.ee osutatavate teenuste kohta:

Veebikeskkonnas aadressil aripluss.ee osutab teenuseid FCR Media AS: registrikood 10047161, aadress Staapli 4, 10415 Tallinn, tel 630 0300, e-post info@fcrmedia.ee.
Kuigi FCR Media AS annab endast parima, et aadressil aripluss.ee sisalduv teave oleks täpne ja täielik, ei garanteeri FCR Media AS teabe õigsust ega vastuta selle kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.
Veebikeskkonnas aadressil aripluss.ee on esitatud lingid teistele aadressidele, millel pakutavate materjalide ja teenuste (nt Krediidiinfo, Äriregister jms) osutajaks ei ole FCR Media AS, kes ka ei vastuta nendel aadressidel sisalduva informatsiooni eest. Kasutajal tuleb arvestada sellega, et vastavale lingile klikkimisel lahkutakse aripluss.ee aadressilt

Autoriõigused www.aripluss.ee keskkonnas

Veebikeskkonnas aadressil aripluss.ee avaldatud tekst, graafika, pildid, logod, sloganid, andmebaasid jms on autoriõigustega ja autoriõigustega kaasnevate õigustega kaitstud vastavalt autoriõiguse seadusele ja teistele Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

aripluss.ee kasutaja ei tohi kahjustada aadressil aripluss.ee sisalduvate teoste või muu materjali suhtes tekkinud autoriõigusi ega autoriõigusega kaasnevaid õigusi. Samuti on aripluss.ee kasutaja kohustatud hoiduma tegudest, mis on vastuolus andmebaasi tavapärase kasutamisega või võivad kahjustada FCR Media AS ja/või andmesubjektide seaduslikke huve.

Kõigi veebikeskkonnas aadressil www.aripluss.ee avaldatud materjalide (sh teksti, logode, andmebaasi jm) autoriõigused kuuluvad FCR Media AS-ile ning nende kasutamiseks (sh nende osaliseks või täielikuks reprodutseerimiseks, kopeerimiseks, tsiteerimiseks ja levitamiseks) väljaspool aripluss.ee veebikeskkonda on vajalik FCR Media AS-i eelnev nõusolek. Eelpoolnimetatud materjale ei ole FCR Media AS-iga kooskõlastamata lubatud kasutada kommertseesmärgil. Palume mistahes eelnimetatud materjali kasutamise sooviga pöörduda FCR Media AS poole , kes annab vastuse Teie taotlusele või suunab nõusoleku saamiseks õigustatud isiku poole.

Kasutustingimuste rikkumise korral kohustub kasutaja tasuma veebikeskkonna omaniku sellekohasel nõudmisel leppetrahvi, mille suuruseks on 4000 eurot. aripluss.ee õiguspärane kasutaja võib ilma FCR Media AS nõusolekuta teha väljavõtteid andmebaasi sisuks olevatest kvantiteedilt või kvaliteedilt mitteolulisest osast või seda taaskasutada juhul, kui:

  • väljavõtteid ja märkmeid tehakse teenuse tavapärase kasutamise raames;
  • väljavõtteid ja märkmeid tehakse aripluss.ee aadressile viitamiseks teistes veebikeskkondades

 

Automaatne andmete päring aadressilt

Selliste automaatsete päringute saatmine veebikeskkonnas aadressile aripluss.ee, mis võivad põhjustada andmetöötluse olulist aeglustumist või serveri ülekoormamist on keelatud. Samuti on keelatud päringute tegemine, mille eesmärgiks on päringu esitaja poolt oma suuremahulise andmebaasi koostamine.

FCR Media AS privaatsuspoliitikaga saab tutvuda siin .

 
 
Поиск информации на русском языке предоставлен информационным
порталом “Деловой Справочник”
Staapli 4, 10415 Tallinn